කුඩා ප්‍රමාණයේ ඉඩම

Price : 600000

Location : Piliyandala ,Colombo

පිළියන්දල මන්ඩාවිල පාරේ ගොඩකරන ලද පර්චස් හතරක අත්තිවාරම් දමා ඇති මුළු ඉඩම රු. 600000/- පිළියන්දල සිට ගොනමඩිත්ත 795 බස් ර

kahatuduwa

Price : 150000

Location : Piliyandala ,Colombo

Kahathuduwa , Weediyagoda Road 10min to Kahathuduwa Junction, 120 bus route & southern Highway interchange Piliyandala - bandaragama 149 Bus route

very good land

Price : 429999

Location : Piliyandala ,Colombo

easy way to piliyandal,3km,mahargma,5km,kasbawa,2km,kotawa 5km

House for Sale in Piliyandala.

Price : 0

Location : Piliyandala ,Colombo

0

land For Sales

Price : 375000

Location : Piliyandala ,Colombo

land For sale plilyandla 1 km to land

Land for Sale at Piliyandala

Price : 6.65 M

Location : Piliyandala ,Colombo

* Land for Sale At Gangarama Road,Piliyandala.. * 10 Perches Flat Land With All Facilities.. * 20 Ft Access Road.. * 700 M To Piliyandala Town.. * Electricity & Water Facilities.. * Vehicle Parking Facilities.. * 30 Ft Access Road.. * Fully Secured With All Round Parapet Wall With A Security Service

Land for Sale at Piliyandala

Price : 6.65 M

Location : Piliyandala ,Colombo

* Land for Sale At Gangarama Road,Piliyandala.. * 10 Perches Flat Land With All Facilities.. * 20 Ft Access Road.. * 700 M To Piliyandala Town.. * Electricity & Water Facilities.. * Vehicle Parking Facilities.. * 30 Ft Access Road.. * Fully Secured With All Round Parapet Wall With A Security Service

Land with small house

Price : 1.3 M

Location : Piliyandala ,Colombo

A land (with or without a room)

8P Two lans in Piliyandala

Price : 0

Location : Piliyandala ,Colombo

08P x 2 Lands  Residential land for sale. Close to Piliyandala,maharagama,kottawa,Boralasgamuwa towns. 1km to piliyandala town.Very Peaceful area.Very Good Residential Area For Living In Piliyandala, 200m Walking Distance From Main 120 Buss Road. 4KM to The Southern Highway.  Easy access with pr

For Immediate Sale

Price : 320000

Location : Piliyandala ,Colombo

10 perch 2 Land all to gather 20 perch for quick sale just 450 mtr to 120 Bus route Just 3 Minutes to Kasbawa / Piliyandala High way Just 7/8 Minutes to Southern express High Way Land Back side Surrounding by parapet wall Good residential Area For Quick Sale Can Negotiable if Genuine D